O firmie Matysik-Fotovideo.pl

 

 

Witamy na matysik-fotovideo.pl

 

Firma powstała w roku 1993. Nasze reali­za­cje są zawsze two­rzone z wyko­rzy­sta­niem bez­cen­nego i wie­lo­let­niego doświadczenia.

 

Spe­cja­li­zu­jemy się w obsłu­dze uro­czy­sto­ści rodzin­nych i oko­licz­no­ścio­wych z wyko­rzy­sta­niem pro­fe­sjo­nal­nych roz­wią­zań. Jako zespół pra­cu­jemy na sprzę­cie naj­wyż­szej jako­ści, tym samym dajemy naj­no­wo­cze­śniej­sze rozwiązania.

 

Ofe­ru­jemy Pań­stwu repor­taż foto-video z tego wyjąt­ko­wego i peł­nego emo­cji dnia jakim jest Wasz ślub i wesele. Repor­taż ten może obej­mo­wać w zależ­no­ści od Pań­stwa życzeń i upodo­bań: przy­go­to­wa­nie przed­ślubne nowo­żeń­ców, bło­go­sła­wień­stwo, uro­czy­ste zaślu­biny w kościele lub Urzę­dzie Stanu Cywil­nego, zabawę weselną, sesje zdję­ciową w ple­ne­rze, dal­szy ciąg wesela oraz ocze­piny.

 

Zapra­szamy Pań­stwa do gale­rii zdjęć i fil­mów oraz współ­pracy w uwiecz­nie­niu Waszych nie­za­po­mnia­nych chwil i przeżyć.